Vem får vårdnaden om båda föräldrar avlider – tydliggör din önskan i testamente

Även om det kan kännas svårt att tänka på, finns det anledning att fundera över vad som skulle hända om ditt barn plötsligt skulle stå utan sina båda föräldrar. Det är en smärtsam situation att befinna sig i känslomässigt, men även rent praktiskt ställs allt det som tidigare varit självklart och grundläggande på ända. Vem får till exempel vårdnaden om barnet/barnen om båda föräldrar avlider? 

Kanske har du tankar om vem du helst skulle vilja se ta hand om ditt barn i en sådan situation. Det skulle till exempel vara dina egna föräldrar, en släkting eller en nära vän. Denna önskan kan du definiera i en särskild typ av testamente som kallas vårdnadstestamente. Du kan även ta upp din önskan om vårdnaden av barn i ditt generella testamente, det har samma giltighet i frågan.

Det är tingsrätten som tar det slutgiltiga beslutet om vem som ska bli vårdnadshavare åt ett minderårigt barn som förlorat sina föräldrar, och i beslutsprocessen tar rätten önskemål från barnens föräldrar i beaktande. Ju tydligare ett sådant testamente är formulerat, desto enklare blir det att tolka föräldrarnas önskan.

barn leker med modellera

Testamente om vårdnad av barn – muntligt eller skriftligt?

Ett vårdnadstestamente behöver inte vara ett skriftligt dokument. Rent formellt räknas även en muntligt uttryckt önskan. Det är dock ofta svårt att verifiera att och hur den muntliga önskan uttryckts, och som i alla typer av juridiska ärenden är det en stor fördel att ha ett testamente konkret formulerat och nedtecknat på papper. 

Ett vårdnadstestamente kan ingå i ett “vanligt” testamente (som i övrigt reglerar hur dödsboets egendom ska delas upp). Det kan också vara ett separat testamente som endast hanterar vårdnadsfrågan. Det är dock viktigt att vara medveten om att ett vårdnadstestamente till skillnad från ett vanligt testamente inte är bindande. Även om föräldrars önskemål väger tungt i tingsrättens beslutsprocess, finns också andra faktorer som påverkar den slutliga utgången. 

Barnets bästa i fokus för utredning om vårdnadsfrågan efter dödsfall

Den utredning som startas efter det att båda vårdnadshavare till ett barn avlidit ska ske med barnets bästa i fokus. Bedömningen av vad som faktiskt är det bästa för barnet ligger i slutändan på myndigheterna. I det fall det inte finns något upprättat vårdnadstestamente kommer frågan helt och hållet hanteras av socialtjänst och tingsrätt. 

Ett testamente för vårdnaden om barnen är som sagt inte bindande. Men det är i allra högsta grad vägledande för myndigheternas arbete. Du bör vara medveten om att lämpligheten hos dina valda vårdnadshavare kommer utredas, och det kan vara klokt att formulera fler än ett möjligt alternativ i ditt testamente. Detta kan till exempel vara extra lämpligt i takt med att barnets mor- eller farföräldrar kommer upp i åren. 

Det finns dokumenterade fall där mor- eller farföräldrar blivit nekade vårdnaden om ett barnbarn, med motiveringen att de blivit för gamla. Vad som är “för” gammalt för att få vårdnaden om ett barn är många gånger en subjektiv bedömningsfråga. I vissa fall har kommun respektive tingsrätt gjort olika bedömningar. 

Lämplighet kan vara en fråga om ekonomi – reglera i testamente

Andra faktorer som spelar in i bedömningen om en vårdnadshavare är lämplig eller ej kan till exempel vara ekonomiska förutsättningar. Även om en ny vårdnadshavare även övertar rätten till barnbidrag och föräldrapenning för barnet behöver hushållet ha bärande ekonomi. 

Att fundera över vad som händer om det otänkbara skulle hända är något varje förälder bör göra. Ett testamente angående uppdelning av egendom kan även inkludera de ekonomiska förutsättningarna för att ta hand om barnet på bästa sätt. Exakt hur du formulerar din önskan om vad som händer med vårdnaden i det fall ditt barn skulle förlora dig kan du få hjälp med av en extern part.